Lam Tai Fai College
Lam Tai Fai College

fencing 300x100 150 01

個人項目

花劍

  男子甲組 男子乙組 男子丙組
冠軍 華仁小學 黃熙陶 浸信會沙田圍呂明才小學 唐令儒 聖若瑟小學 伍栢賢
亞軍 聖方濟各英文小學 李駿一 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 吳定泓 啓基學校(港島) 肖雨軒
季軍 喇沙小學 陳天政 中華基督教會基華小學(九龍塘) 原子豐 拔萃小學 梁日曦
季軍 啓基學校 馮梓軒 中華基督教會基慧小學(馬灣) 鄭以謙 啓基學校 梁諾謙

 

  女子甲組 女子乙組 女子丙組
冠軍 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 陳皓婷 啓基學校 黃諾頤 啓基學校(港島) 胡雅淋
亞軍 聖嘉勒小學 王怡 聖嘉勒小學 楊潁霖 聖保祿學校(小學部) 朱舜欣
季軍 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 吳沛嵐 聖嘉勒小學 袁蔚慈 嘉諾撒聖家學校 梁穎翹
季軍 保良局田家炳千禧小學 陳黃河 浸信會沙田圍呂明才小學 施恩慈 啓基學校 謝芷晴

 

  男子佩劍 男子重劍
冠軍 啓基學校 葉臻 啓基學校 黎准瑜
亞軍 循道學校 方一明 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 陳嘉希
季軍 軒尼詩官立小學(銅鑼灣) 馮彥淳 油麻地天主教小學(海泓道) 李承霖
季軍 救世軍韋理夫人紀念學校 楊柏賢 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 郭浩泓

 

  女子佩劍 女子重劍
冠軍 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 唐睿遙 中華基督教會基慧小學(馬灣) 林芷瑩
亞軍 大角嘴天主教小學 徐永霖 保良局林文灿英文小學 高浚桐
季軍 聖博德天主教小學(蒲崗村道) 林昕樺 循道學校 馮思敏
季軍 香港培正小學 黃昊晴 德望小學暨幼稚園 陳喆盈

 

團體項目

  男子甲組 男子乙組 男子丙組
冠軍 啓基學校 浸信會沙田圍呂明才小學 聖若瑟小學
亞軍 聖方濟各英文小學 中華基督教會基慧小學(馬灣) 啓基學校
季軍 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 拔萃小學
殿軍 中華基督教會基慧小學(馬灣) 聖類斯中學(小學部) 聖類斯中學(小學部)
啓基學校 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

 

  女子甲組 女子乙組 女子丙組
冠軍 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 聖嘉勒小學 啓基學校
亞軍 培基小學 啓基學校 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
季軍 浸信會沙田圍呂明才小學 浸信會沙田圍呂明才小學 聖嘉勒小學
殿軍   香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 培基小學
保良局田家炳千禧小學